Udenrigsministeriet uderum

CG Jensen skybrudssikrer og forskønner

Udenrigsministeriet har tidligere døjet med indtrængende vand i deres bygninger under kraftige regnskyl. CG Jensen har udført opgaven med at skybrudssikre ministeriets udeareal på en måde, der samtidig forbedrer både byrum og forholdene for områdets cyklister.

Opgaven er løst ved at omlægge de eksisterende afvandingssystemer, så overskydende vand fremover ledes i havnen. Da arbejdet også omfatter en forskønnelse af området og en forbedring af cykelforholdene, er der blandt andet også etableret ny belægning og ny kajkant.Cykelforholdene er blevet forbedret ved, at der er benyttet slebne brosten, der er mere cykelvenlige og der er etableret ny cykelparkering ud for ministeriet.

Sikkerheden omkring Udenrigsministeriet er opprioriteret i form af sikkerhedspullerter, herunder hydrauliske pullerter.

CG Jensen har udført:

Færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærring i forbindelse med vejarbejder, opsætning af orienterings-tavler og midlertidig afmærkning.

Opbrydning af belægninger og vejbrønde/stikledninger og afkobling af regnvandsledning fra eksisterende spildevandsledning. Delvis udskiftning af eksisterende afvandingssystem, bl.a. udførelse af 115 lbm drænledning og ca. 100 lbm Ø200 og 75 lbm ø110 regnvandsledninger. Sanering af eksisterende afvandingssystem, herunder udførelse af ca. 250 lbm strømpeforing af eksisterende betonledninger. Afsluttende TV-inspektion og trykprøvning af ledningsanlægget.

Granitbelægninger inkl. bundsikring. Hovedmængder granit: ca. 2.500 m² brosten, ca. 500 lbm bordur/kantsten, ca. 450 m² chaussésten, 65 lbm kajkant, ca. 200 m² granitfliser og 17 stk granitpullerter.

Alle eksisterende granitsten - bordursten, brosten, fliser, chaussé- og kantsten - er lagt i depot og genanvendt.

Levering af træer, hæk, opbygning af bede, plantning samt pleje indtil aflevering samt etablering af en 45 meter lang støttemur.

Færdsel på veje og stier blev opretholdt i hele byggeperioden.

Se referenceblad her

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Bygningsstyrelsen
Juli 2017 - april 2018
Hovedentreprise
Fortrolig

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk