Persondatapolitik og cookies

Information om persondatapolitik og cookies

Nedenfor kan du se vores persondatapolitik. Når du anvender denne hjemmeside vil information muligvis blive indsamlet gennem brugen af cookies eller lignende teknologier.

Persondatapolitik

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan CG Jensen A/S (”os”, ”vi” eller ”vores”) som databehandler indsamler og behandler personoplysninger om dig.

CG Jensen A/S er en danskejet, landsdækkende bygge- og anlægsentreprenør. Vi byg- ger broer og bydele, havne og hoteller, P-huse og populære byrum, i stål, beton og træ. Vi renoverer og vedligeholder også Danmarks havne og broer.

I forbindelse med vores almindelige drift vil vi behandle personoplysninger om eksem- pelvis kunder, potentielle kunder, samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører, jobansøgere, lærlinge, elever, praktikanter og ansatte.

Personoplysninger for jobansøgere mv. behandles kun overordnet i dette dokument. Få flere informationer i Persondatapolitik for ansøgere og rekruttering.

Vores behandling af personoplysninger for medarbejdere behandles ikke her, men fremgår af vores Persondatapolitik for medarbejdere.

Denne information om persondatabehandling er målrettet dig, som er i berøring med CG Jensen A/S som kunde, potentiel kunde, samarbejdspartner, leverandør, eller fordi du søger ansættelse hos os.

Når du benytter dig af vores ydelser, produkter og/eller bruger vores hjemmeside, kan vi alt efter omstændighederne indsamle og behandle en række personoplysninger om dig for at gennemføre din forespørgsel, brug eller bestilling af vores ydelser eller produkter.

I forbindelse med indgåelse af aftale om og i forbindelse med levering af vores services og ydelser, eller når du søger ansættelse hos os, vil vi behandle oplysninger om dig eller oplysninger, som kan identificere dig (personoplysninger). Det ligger naturligt for os at respektere dig og dit privatliv, hvorfor vi tager beskyttelsen af dine personoplys- ninger alvorligt. Så udover tilsagn om fortrolighed og tavshedspligt behandler vi dine personlige oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen og på den måde, som vi har vedtaget i denne information.

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
CG Jensen A/S
Fabriksparken 37
2600 Glostrup
CVR. Nr. 30517628
Kontraktoplysninger: persondata@cgjensen.dk

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (“Cookiedata”):
a) browsertype
b) søgetermer på vores hjemmeside(r)
c) søgetermer på andre hjemmesider

2.2 Cookiedata bruges til: forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

2.5 Nedenfor ser du en oversigt over varigheden af de cookies vi bruger:

Nødvendige cookies:
 • Vimeo lagres i 1 dag
 • Google og YouTube lagres i 2 år
 • New Relic lagres ved brug
 • Cookieyes lagres 1 år
Statistiske cookies
 • New Relic lagres ved brug
Marketing cookies
 • Issuu lagres i 179 dage
 • Quantcast lagres i 13 måneder
 • YouTube (VISITOR_INFO1_LIVE) lagres i 179 dage
 • YouTube (YSC, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-fastcheck-
  period, yt-remote-session-app og yt-remote-session-name) lagres ved brug
 • YouTube (ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, yt-remote-connected-devices og ytremote-
  device-id) lagres persistent

Se vores fulde cookiedeklaration

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:
a) navn
b) adresse
c) telefonnummer

d) e-mail
e) kundenummer
f) købshistorik
g) fakturerings- og bogføringsbilag
h) bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger)
i) oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilængelige og relevante

3.2 Derudover behandler vi oplysninger om din jobtitle og virksomhedsnavn.
I forbindelse med vurdering af din ansøgning mv., behandler vi følgende typer af personoplysninger: Ansøgning, tidligere beskæftigelse og stilling, arbejdserfaring, arbejdskompetencer, lønmæssige forhold, uddannelsesmæssig baggrund og kurser, kopi af eksamenspapirer, foto, fritidsinteresser, bopælsadresse, civilstatus, oplysninger om nærmeste familie, oplysninger fra sociale medier, der er offentligt tilgængelige og relevante, noter og beskrivelser af ovenstående informationer fra møder og/eller samtaler, referencer fra tidligere arbejdsgivere og anden almindelig korrespondance med tilknytning til rekrutteringsprocessen.

3.3 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.
Oplysninger fra de eksterne kilder indsamles fra offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og sociale medier, der er offentligt tilgængelige og relevante, eksempelvis LinkedIn og Facebook.

3.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR.

4.2 a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
b) For at besvare forespørgsler og/eller klager fra kunder, potentielle kunder, sam- arbejdspartnere, rådgivere og leverandører.
c) For at vurdere om ansøger egner sig til en bestemt stilling, lærlingeplads, elevplads, praktikplads, mv.
d) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
e) At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder, hvor loven kræver det.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.
b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
c) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
d) Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.
e) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

6.2 a) Samarbejdspartnere
b) Rådgivere
c) Leverandører
d) Eventuelle modtagere af på din anmodning
e) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelser af betalinger mv.)
g) Databehandlere
h) Myndigheder

6.3 Vi kan dele eller videregive personoplysninger om dig med tilknyttede selskaber i den koncern, som CG Jensen A/S er eller eventuelt bliver en del af, samt med vores leveran- dører, samarbejdspartnere, rådgivere eller andre kunder, som har brug for person- oplysninger i forbindelse med, at vi leverer vores ydelser.

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din eller den dataansvarliges eventuelle kon- krete anmodning herom.

Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder/organisationer som leverandører, samarbejdspartnere og rådgivere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder/organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne virksomheder/organisationer eller

samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af person- oplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder/organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overens- stemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Såfremt vi anvender andre virksomheder (leverandører og lign.) til behandling af personoplysninger under vores instruks og på vores vegne, indgår vi databehandler- aftaler, som nærmere regulerer denne leverandørs behandling af personoplysninger på vores vegne.

Vi vil også videregive personoplysninger, hvis det kræves i henhold til lov, retskendelse, lovpligtig indberetning eller tilsvarende bindende juridisk forpligtelse.

6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det for- mål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende person- oplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det pågældende formål, og kriterierne for sletning omfatter bl.a., hvor længe vi skal bruge de personlige oplysninger for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, og om vi er underlagt en forpligtelse til at opbevare oplysningerne i en vis periode i henhold til dansk ret. Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedure, som tjener til at kunne sikre personoplysningers integritet og robusthed.
Når kundeforholdet er etableret, vil vi opbevare personoplysninger, indtil ethvert krav i forbindelse med kundeforholdet er forældet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne ikke længere er relevante, eller hvis de er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Under hensyntagen til anden relevant lovgivning og ansvarsforsikringer vil personoplysninger normalt blive slettet ikke senere end 10 år efter, at kundeforholdet må fastslås som ophørt, medmindre vi specifikt aftaler en længere opbevaringsperiode.
Normalt behandler vi kun almindelige personoplysninger om vores kunder mv. Hvis det desuagtet bliver nødvendigt at behandle andre typer personoplysninger, vil dette skyldes, at behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller for- svares. Skulle du blive anmodet om at give samtykke til en behandling, vil samtykke indeholde mere specifik information om sletning af de pågældende personoplysninger.

Ansøgninger: (Jobansøgere, lærlinge, elever, praktikanter og tilsvarende ansøgere)
Uopfordrede ansøgninger: Vi sletter uopfordrede ansøgninger, CV’er og andre personoplysninger, hvis vi ikke kan tilbyde ansættelse. Vi beholder dine personoplysninger så længe, som du indgår i et ansættelsesforløb.
Stillingsopslag: Vi vil slette dine personoplysninger senest seks måneder efter, der er truffet endelig beslutning om ansættelsen af en anden end dig, medmindre vi har pligt til eller særligt brug for at beholde dem, eksempelvis til imødegåelse af et retskrav. Vi kan også aftale med dig, at vi beholder dine personoplysninger længere.

Du kan på ethvert tidspunkt i et forløb give udtryk for, at du ikke ønsker at gå videre. Vi vil i så fald slette dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores sletteprincipper. Det vil som udgangspunkt være senest 6 måneder efter, at du har anmodet om ikke at gå videre.

Få mere information i Persondatapolitik for ansøgere og rekruttering.

Få mere information i Persondatapolitik for ansøgere og rekruttering.

8. Dine rettigheder

8.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

8.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

8.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

8.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplys- ninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

8.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

8.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

8.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

8.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

8.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

8.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

8.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e- mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontaktinformation

10.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på
e-mail: persondata@cgjensen.dk

Du kan læse mere om vores persondatabehandling her.

  Cookies

  Hvad er cookies?

  Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den og huske indstillinger. Oftest hjælper cookies med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret, og cookies kan være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden. Cookies er ikke skadelige, og stort set alle websites anvender cookies.

  Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder blandt andet information om brugerindstillinger, login, og hvordan tjenesten benyttes.

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du nægter cookies, kan der være funktionaliteter, som ikke virker.

  Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

  Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

  Vi reviderer vores cookiepolitik løbende og opdateringer vil blive publiceret på hjemmesiden.

  Denne varsling er sidst opdateret d. 5/6 2019.