Environment

 • CO2-udledning scope 1, 2 og 3
 • Energi- og vandforbrug
 • Fossilfri byggepladser
 • Egenproduktion af grøn strøm
 • Reduktion af materialebrug ved øget digitalisering
 • Affaldshåndtering, genanvendelse og upcycling
 • Grøn investeringspolitik

Social

 • Sygefravær
 • Medarbejderfastholdelse
 • Arbejdsulykker
 • Diversitet
 • Uddannelse af lærlinge og praktikanter
 • Efteruddannelse

Governance

 • Antikorruption
 • Menneskerettigheder
 • Partnerskaber
 • Kønsdiversitet i bestyrelsen

Samfundsansvar/Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt i forbindelse med udvikling og opretholdelse af en økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed.

Vores overordnede ansvar er at udvikle og opretholde en økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed. CG Jensen er en virksomhed med en perspektivrig fremtid.

Vi er derfor bevidst om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi arbejder i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt.

På den baggrund har vi formuleret følgende overordnede grundlag for vores aktiviteter:

 • Vi overholder lovgivningen i de lande, hvor vi udfører forretninger.
 • Vi respekterer FN’s menneskerettighedserklæring og anerkender vores ansvar for at tilse, at disse rettigheder bliver overholdt i forhold til vores medarbejdere og de lokalsamfund, hvor vi arbejder og bor.
 • Vi forpligter os til at udføre vores hverv med integritet og på et etisk højt niveau.
 • Vi indgår i en åben dialog med dem, der bliver påvirket af vores aktiviteter. Vi reagerer på henvendelser fra eksterne interessenter og kommunikerer rettidigt og effektivt med berørte parter.

I det omfang, det ligger indenfor vores indflydelsessfære, vil vi bestræbe os på at sikre, at leverandører og underentreprenører følger principperne i vores etiske regler.


Medarbejdernes trivsel og ejerskab til projekterne er altafgørende. Hos os er alle vigtige i målet om at skabe det bedste produkt til vores kunder.

Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen

Forholdet til medarbejdere

Stærke og konsekvente relationer til alle medarbejdere, bygget på gensidig respekt og værdighed, er af afgørende betydning for CG Jensen. Ansættelsesvilkår skal som minimum opfylde kravene i national lovgivning og relevante ILO (International Labour Organization) konventioner.

 • Vi benytter os ikke af tvangsarbejde, slavearbejde eller andre former for ufrivillig arbejdskraft på vores arbejdspladser. Vi tillader ikke nogen adfærd, der indskrænker medarbejdernes frie bevægelighed.
 • Vi beskæftiger ikke personer under 15 år. Hvor lokale regler angiver en højere minimumsalder, ansættes ingen under denne aldersgrænse.
 • Vi giver lige muligheder for alle mennesker uden hensyntagen til race, farve, køn, nationalitet, religion, etnisk oprindelse eller særlige kendetegn. Vi tillader ikke diskrimination eller chikane.
 • Vi sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forpligter os til løbende at gennemføre forbedringer. Skriftlige instruktioner vedrørende sikkerhed og sundhed skal være tilgængelige og implementerede på alle vores arbejdspladser.
 • Vi anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og til at melde sig ind i faglige organisationer i overensstemmelse med vedkommende lands love og sædvaner.
 • Vi har oprettet en whistleblowerordning, hvor vores medarbejdere i anonymiseret form kan indberette forhold.
Etik

Korruption, bestikkelse og unfair konkurrencebegrænsning sætter markedsmekanismerne ud af kraft og hæmmer den økonomiske, sociale og demokratiske udvikling. I CG Jensen forpligter vi os til at undgå en sådan adfærd.

Vi vil ikke handle i strid med gældende konkurrencelove.

 • Vi vil ikke tilbyde eller give upassende betaling eller anden fordel til personer, virksomheder eller organisationer med det formål at få vedkommende til at agere pligtstridigt for at tiltrække eller fastholde forretningsaktiviteter for CG Jensen.
 • Vi vil ikke anmode om eller modtage nogen form for upassende betaling eller fordel givet med det formål at få os til at agere pligtstridigt.
Miljø

Omsorgen for miljøet skal gennemsyre alle vores aktiviteter. Overholdelse af gældende lovgivning og andre miljømæssige krav, særligt fra vores kunder, er grundlaget for vores miljømæssige ambition.

Vi ser det som en forpligtelse vedholdende at forebygge og minimere negative miljømæssige påvirkninger og sikre naturressourcerne.

 • Vi vil være forudseende med hensyn til, hvordan vores aktiviteter vil kunne påvirke miljøet og baserer beslutninger på tilgængelige relevante kendsgerninger.
 • Vi vil undgå miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder, hvis der findes egnede alternativer. Vi bestræber os på at anbefale kunderne miljømæssigt bedre alternativer, når omstændighederne tillader det.

Vi engagerer os ikke i aktiviteter, der indebærer uacceptable miljømæssige eller sociale risici. Vi bestræber os på at afdække sådanne risici på et så tidligt tidspunkt som muligt for at kunne træffe relevante beslutninger og fremme passende forholdsregler.