Udenrigsministeriet

CG Jensen har i en hovedentreprise skybrudssikret Udenrigsministeriets område, efter ministeriet i længere tid havde døjet med indtrængende vand under skybrud og stormflod.

Entreprisen indeholdt desuden en fornyelse af pladsen ud til Københavns Inderhavn med det formål at gøre den mere indbydende for cyklister og fodgængere.

CG Jensens division for Gartner og Belægning har lagt ny belægning og kajkant samt forbedret cykelforholdende på strækningen. Vi har lagt slebne brosten samt etableret ny cykelparkering ud for ministeriet.

Derudover har vi etableret en 45 meter lang støttemur samt opsat hydrauliske sikkerhedspullerter som led i opprioriteret sikkerhed omkring Udenrigsministeriet.

Alle eksisterende granitsten, bordursten, brosten, fliser, chaussé- og kantsten er lagt i depot og genanvendt.

Vores gartnere har desuden leveret og plantet træer og hække samt opbygget nye bede i området.

Skybrudssikringen af området har vores division for Jord, Kloak og Forsyning udført ved at omlægge de eksisterende afvandingssystemer, så overskydende vand nu ledes direkte ud i havnen.

Vi har opbrudt belægninger, vejbrønde og stikledninger og afkoblet regnvandsledning fra eksisterende spildevandledning. Vi foretog også en delvis udskiftning af eksisterende afvandingssystem, blandt andet drænledning og regnvandsledninger.

Derudover har vi udført bundsikring af området og strømpeforing af eksisterende betonledninger. Endelig har vi foretaget afsluttende TV-inspektion og trykprøvning af ledningsanlægget.

Undervejs har vi udført færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærring i forbindelse med vejarbejder, opsætning af orienteringstavler og midlertidig afmærkning.

Færdsel på veje og stier blev opretholdt under hele byggeperioden.