Udskiftning af bro over Gurre Å

Hornbækbanen

CG Jensen har i hovedentreprise udskiftet en banebro over Gurre Å på Hornbækbanen.

Den gamle bue-bro i beton, funderet på træpæle var i dårlig stand, og vi har erstattet den med en ny betonbro.

Vores entreprise omfattede etablering af en interimsbro over det eksisterende å-løb og omlægning af selve å-løbet. Herefter har vi udført udgravning af banedæmning og nedbrydning af den eksisterende betonbro.

I forbindelse med udskiftningen af broen har der været skærpede miljøhensyn, idet arbejdet ikke måtte medføre miljømæssige konsekvenser for vandløbets flora og fauna.

Det var vigtigt, at der ikke blev tilført materialer som jord, sand eller skadelige stoffer til vandløbet i forbindelse med anlægsarbejdet. Beplantningen langs vandløbet skulle så vidt muligt bevares, og arbejdskørsel tæt på vandløbet, måtte ikke beskadige vandløbet. Af hensyn til plante-og dyrelivet i åen skulle anlægsarbejdet udføres fra august til oktober.


CG Jensen var virkelig gode til at sætte sig i mit sted. De var løsningsorienterede, omstillingsparate og klar til at arbejde ekstra. Det betød, at vi nåede i mål trods en stram tidsplan og svære geotekniske forhold – og at toget kunne køre over den nye banebro som planlagt. Det betød meget for mig, at vi ikke skulle udvide sporspærringen.

Rasmus Kjærulf
Projektleder i Lokaltog A/S om nedbrydning og genopførsel af en ny banebro til Hornbækbanen hen over Gurre Å

Vi løste de miljømæssige udfordringer ved at etablere en midlertidig omlægning af hele å-løbet helt uden for arbejdsområdet. Herefter udførte vi ramning af betonpæle og spuns samt etablering af hammer og rækværker på spunsvægge.

Vi har udskiftet blødbunden under banedæmningen og støbt en ny bundplade i å-løbet. Derefter har vi støbt en ny fauna- og stipassage langs å-løbet.

Dertil kommer støbning af vederlagsbjælker for brodæk og montering af OT- og kantbjælkeelementer forud for støbning af brodæk.

Endelig har vi etableret membran og rækværk på brodækket og afslutningsvis etableret dræn og reetableret banedæmningen.

Den nye bros dimensioner ændrer ikke vandføringen og har ikke afvandingsmæssige konsekvenser for de omkringliggende arealer.

CG Jensen har i samarbejde med bygherren fundet flere alternative løsninger til at fremme arbejdet, undgå skader på miljøet og udføre blødbundsikring.