Udenrigsministeriet

Skybrudssikring og forskønnelse af uderum

CG Jensen har i en hovedentreprise skybrudssikret Udenrigsministeriets område, efter ministeriet i længere tid havde døjet med indtrængende vand under skybrud og stormflod.

Vores division for Jord, Kloak og Forsyning har omlagt de eksisterende afvandingssystemer, så overskydende vand nu ledes direkte ud i havnen og dermed minimerer skader ved oversvømmelser fra skybrud.

Vi har opbrudt belægninger, vejbrønde og stikledninger samt afkoblet regnvandsledning fra eksisterende spildevandsledning. Vi foretog desuden en delvis udskiftning af eksisterende afvandingssystem, blandt andet drænledning og regnvandsledninger.

Derudover har vi udført bundsikring af området og strømpeforing af eksisterende betonledninger. Endelig har vi foretaget afsluttende TV-inspektion og trykprøvning af ledningsanlægget.

Entreprisen indeholdt desuden en fornyelse af pladsen ud til Københavns Inderhavn for at gøre den mere indbydende for cyklister og fodgængere.

CG Jensens Gartner- og Belægningsdivision har i den forbindelse lagt ny belægning og kajkant samt forbedret cykelforholdene på strækningen. Vi har anlagt slebne brosten samt etableret ny cykelparkering ud for ministeriet.

Derudover har vi etableret en 45 meter lang støttemur samt opsat hydrauliske sikkerhedspullerter som led i opprioriteret sikkerhed omkring Udenrigsministeriet.

Alle eksisterende granitsten, bordursten, brosten, fliser, chaussé- og kantsten er lagt i depot og genanvendt.

CG Jensen har under arbejdet udført færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærring i forbindelse med vejarbejder, opsætning af orienterings-tavler og midlertidig afmærkning.

Færdsel på veje og stier blev opretholdt under hele byggeperioden.